Regler för renovering

För all väsentlig förändring i lägenheten krävs enligt föreningens stadgar tillstånd från styrelsen. Detta hanteras skriftligen.

Generell information

 • Bärande strukturer får inte ändras
 • Iakktag stor försiktighet vid arbeten på eller vid installationen för Kabel-TV, då dessa kablar i många fall leder vidare in till dina grannar
 • Ihållande störande arbeten får endast ske vardagar dagtid (08:00-18:00)
 • Renovering skall anslås i trapphuset med kontaktuppgifter till ansvarig
 • All renovering måste utföras på ett fackmannamässigt sätt. När en bostadsrätt byter ägare kommer föreningen att låta genomföra en avflyttningstillsyn för att säkerställa att alla installationer är säkert och fackmannamässigt utförda.

Om du stöter på något problem i fastigheten under byggnationen, till exempel om du råkar skada en vatten- eller avloppsledning eller en elkabel är det viktigt att du omgående kontaktar föreningens tekniska förvaltare – Renew Service. Detta för att de ska kunna säkerställa att inget följdproblem uppstått i övrigt i huset.

Byggavfall

Föreningens sopkärl och återvinningsrum är dimensionerade för normalt hushållsavfall. Därför är det inte tillåtet att kasta byggskrot som t.ex. vitvaror, elkabel eller förpackningsmaterial från exempelvis köksmoduler och liknande. Denna typ av avfall måste du frakta direkt till återvinningscentralen.
Enstaka avfallssäckar för byggskrot av typen ”big bag” får efter anmälan till styrelsen tillfälligt placeras på föreningens mark men skall fraktas bort skyndsamt.
Säckarna får absolut inte placeras så att de förhindrar framkomligheten för utryckningsfordon och renhållningsfordon, trafik till- och från parkeringsplatser eller åtkomst till fastighetens utrymmen.
Samtliga kärl måste märkas upp med nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer
Av utrymningsskäl får ingenting placeras i trapphusen. Vid en brand är även mindre saker livsfarliga hinder!

Vad räknas som väsentlig förändring?

Här följer ett antal exempel på åtgärder som kräver respektive inte kräver ett tillstånd från styrelsen innan arbete påbörjas.

Tillstånd krävs

 • Rivning av vägg
 • Förändring av elinstallation
 • VVS-arbeten som:
  • Brytande av fuktspärr i badrum
  • Byte av toalettstol eller tvättställ
  • Byte eller avlägsnande av radiator
  • Installation av diskmaskin
  • Byte av köksblandare
  • Flytt av diskbänk i kök
  • Installation av gashäll
 • Renovering av kök
 • Förändring av lägenhetens installation
  för mätning av värme och varmvatten
 • Sänkning av tak
 • Byte/Installation av säkerhetsdörr

Tillstånd krävs inte

 • Målning
 • Tapetsering
 • Läggning av klickgolv
 • Byte av vitvaror