Andrahandsuthyrning

Hur gör jag om jag vill hyra ut i andra hand

När du vill hyra ut din lägenhet i andra hand skall du ansöka om detta hos styrelsen, använd blanketten för ansökan som du finner på SBCs portal. Dina inloggningsuppgifter till portalen finns på din faktura.

Din ansökan ska göras i god tid innan andrahandsuthyrningen är tänkt att starta, så att styrelsen kan behandla ansökan på ett styrelsemöte och lämna besked.

Observera att din rätt att nyttja lägenheten är förverkad om en andrahandsuthyrning pågår utan tillstånd! Detta innebär att du kan sägas upp och tvingas att skyndsamt sälja din lägenhet.

 

Andrahandskontrakt

 

Regler för andrahandsuthyrning

föreningens stadgar finns följande regler för andrahandsuthyrning:

§ 28
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.Samtycke behövs dock inte

    1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits som medlem i föreningen;

eller

  1. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av kommun eller ett landsting.
    Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.

Bostadsrättshavare, som under viss tid inte har tillfälle att använda sin bostadslägenhet, får upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till en viss tid och förenas med villkor.

§ 31
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning:…2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
3. om lägenheten används i strid med 28 eller 29 §§,…Ifråga om en bostadslägenhet får uppsägning, på grund av förhållande som avses i första stycket 2, inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad.

Hyresnämnden har samlat sina regler för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt på följande webbsida:

http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Bostadsratt/

För dig som hyresgäst finns följande regler:

http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Forutsattningar/