Ordningsregler

Detta är ordningsregler för BRF Runby-Ingrid. Eftersom föreningen är ny uppdateras och justeras reglerna kontinuerligt för att passa föreningens behov. Du som omfattas av reglerna är skyldig att känna till och respektera dem. Läs därför reglerna ordentligt och regelbundet!

Föreningens stadgar gäller utöver dessa ordningsregler.

Styrelsen ansvarar för ordningen

Styrelsen förvaltar föreningen på uppdrag av föreningsstämman. I den löpande förvaltningen av föreningen ingår ordningsfrågor. Detta betyder att styrelsen ansvarar för att det är ordning och reda i och utanför fastigheten. Samtliga boende är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Du som bor i föreningen har inte bara rätten att disponera en bostad i föreningens fastighet, du har även skyldigheter mot föreningen och övriga boende.

För vem gäller dessa regler?

Ordningsreglerna gäller dig som bostadsrättsinnehavare, men också dina familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare som arbetar på uppdrag av dig. Reglerna gäller även dig som hyr din bostad i fastigheten, inklusive dig som hyr i andra hand.

Vad händer om reglerna inte följs?

Vid allvarliga överträdelser av reglerna kan styrelsen behöva överväga att säga upp bostads- eller hyresrätten. Om överträdelsen är av liten betydelse för föreningen och dess boende kan dock inte uppsägning ske.
Du kommer alltid att få en uppmaning att rätta dig efter reglerna, först därefter kan det om reglerna fortsatt överträds bli aktuellt med en uppsägning.

Frågor

Om du har frågor angående någonting i ordningsreglerna, ta kontakt med styrelsen.

1. Allmänt

 • Var rädd om föreningens egendom! De kostnader som föreningen har för underhåll och reparationer belastar alla boende.
  • För dig som bostadsrättshavare påverkas avgiften till föreningen
  • För dig som hyresgäst påverkas föreningens möjligheter att erbjuda så bra trivsel som möjligt.
 • Om du upptäcker akuta skador eller problem i fastigheten, gör skyndsamt en felanmälan för att kunna begränsa skadans omfattning
 • Spar miljö och pengar genom att använda el och vatten förståndigt. Byt packningarna när kranar droppar. Kostnader för el i gemensamma utrymmen och kallvatten belastar föreningen gemensamt.

2. Säkerhet

 • Var noggrann med att se till att portar och källardörrar är stängda och går i lås när du passerat in eller ut.
 • Släpp aldrig in okända personer i fastigheten
 • Var försiktig när du använder eld, ha alltid en fungerande brandvarnare i lägenheten
 • Om du varaktigt lämnar lägenheten, lämna gärna en nyckel till en granne eller styrelsen, om något skulle hända

3. Balkonger

På din balkong får du inte

 • permanent förvara föremål som inte hör till normal balkongmöblering
 • skaka eller piska mattor eller sängkläder.
  Piskställning finns bl.a. i anslutning till Hagvägen 6C/D och Hagvägen 6G
 • Parabolantenn eller andra utomhusantenner får inte monteras på fasaden eller på balkongräcket
 • Grillning får endast förekomma på ett sådant sätt att du inte stör dina grannar
 • Blomlådor får endast monteras innanför balkongräcket
 • Var noga med att stänga balkongdörren för att minska risken för inbrott samt för att undvika vatteninträngning vid nederbörd eller snösmältning
 • Om du vill montera inglasning av balkongen krävs bygglov och tillstånd från styrelsen.

4. Matning av fåglar

Det är inte tillåtet att mata fåglar inom föreningens fastighet, då rester från matningen riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur.

5. Tvättstuga

För tvättstuga finns särskilda ordningsregler anslagna i tvättstugebyggnaden.

6. Trapphus

Trapphuset är din viktigaste utrymningsväg vid brand.

Med anledning av detta får ingenting förvaras i trapphusen. Detta beror dels på att saker i trapphusen blir hinder vid utrymningen, men också för att sakerna i sig själva kan fatta eld och hastigt rökfylla trapphuset.

Exempel

 • Din dörrmatta får du ha innanför lägenhetsdörren
 • Barnvagnar, cyklar och liknande förvaras i därför avsedda utrymmen eller cykelställ.

7. Utemiljön

På alla föreningens ytor gäller parkeringsförbudszon, det innebär enligt lag att det är förbjudet att parkera överallt utom på markerade parkeringsplatser.
Det innebär också att det är tillåtet att köra in på gården för att exempelvis lasta varor eller dammsuga i bilen, men inte att lämna bilen mer än högst ett par minuter. Detta gäller alla tider på dygnet och både för boende och exempelvis hantverkare. Det är viktigt att aldrig riskera att hindra framfart för t.ex. utryckningsfordon.

Det är absolut förbjudet att ställa bilen på eller ta genvägar med bilen över gräsmattor och planteringar.

Samla ihop dina barns leksaker, eventuellt skräp och andra tillhörigheter efter dagens slut

Gårdarna kan användas för privata arrangemang efter tillstånd från styrelsen. Informera alltid grannarna i god tid innan!

Marschaller får ställas utanför huset, men ska placeras så att det inte uppstår fläckar på fasaden eller andra föremål.

 • Var noggrann med att placera marschallen långt från brännbara material som t.ex. buskar och annan vegetation
 • Utbrunna marschaller samt stearin- och sotfläckar skall avlägsnas skyndsamt

Anmäl upptäckt av klotter eller annan skadegörelse så fort som möjligt så att sanering av detta kan beställas.

8. Hushållsavfall, återvinningsrum och grovsopor

I föreningens sopkassuner får endast vanligt hushållsavfall läggas. Förslut soppåsar väl så att inte sopor läcker i behållaren och drar till sig flugor.

Följ noggrant instruktionerna på tavlorna i återvinningsrummen. Felsorterade sopor drabbar föreningen hårt genom höga straffavgifter. Skölj förpackningar väl för att undvika att matrester drar till sig flugor eller andra skadedjur.

Mindre elavfall kan läggas i därför avsedd bur i soprummet vid parkeringsplatsen. Vitvaror (kyl, frys, spis, diskmaskin, mikrovågsugn) får absolut inte kastas där, bortforsling av sådant avfall får du ombesörja själv.

Bortforsling av grovsopor, kemiskt avfall och byggsopor får du ombesörja själv. Sådant får absolut inte placeras i återvinningsrummen. Se dessutom föreningens regler för renoveringar.

9. Källare

I källaren får personliga tillhörigheter endast förvaras inuti ditt gallerförråd. Cyklar och barnvagnar får endast placeras i cykelrummen.

Alla källargångar inklusive sidoutrymmen skall hållas helt fria vid varje tillfälle.

Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.

Det är absolut förbjudet att förvara brandfarliga eller explosiva ämnen i lägenhetsförråden. Detta gäller exempelvis bränsledunkar och fyrverkerier. Det är inte tillåtet att täcka för gallerdörrarna till ditt förråd, utrymmet måste vara synligt för regelbunden brandskyddsinspektion.

10. Husdjur

Du som har husdjur ansvarar för att dessa inte orsakar störningar eller förorenar i fastigheten.

Husdjur får inte rastas på eller i anslutning till lekplatsen. Du ansvarar för att djurets spillning plockas upp.

11. Störningar

Störningar i bostaden regleras tydligt i lagen.

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn till varandra och minimera störningar. Den som är upphov till allvarliga störningar och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan bli uppsagd från lägenheten.
Denna skyldighet gäller förstås i lägenheten, men lika fullt på föreningens gemensamma platser som trapphus, källare, utomhusgårdar eller tvättstuga.

Reglerna i lagen gäller dygnet runt, men det är extra viktigt att undvika att orsaka störningar mellan klockan 22:00 till 07:00 natten till vardag.

Det är tillåtet att ha fest i sin bostad, men informera gärna dina grannar via en lapp i trapphuset i god tid innan!

12. Rökning

Rökning är strängt förbjudet i samtliga gemensamma utrymmen, som trapphus, tvättstuga och källare.

Det är absolut förbjudet att kasta fimpar på marken och att kasta ut fimpar från fönster eller balkong.

13. Uthyrning i andra hand

Alla former av andrahandsuthyrning kräver skriftligt tillstånd från styrelsen. Använd därför avsedd blankett från SBC.

Begäran om andrahandsuthyrning framställs skriftligen och skall innehålla skäl för uthyrningen, vilken tidsperiod den ska ske och vem lägenheten ska hyras ut till.

Om lägenheten ska hyras ut till samma person längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd, Detta kan avtalas bort genom en ansökan till hyresnämnden som har en blankett avsedd för detta.

Styrelsen behandlar ansökan om andrahandsuthyrning på nästkommande styrelsemöte och beviljar normalt uthyrning ett år i taget.

14. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. I stadgarna anges vad som ingår i bostadsrättshavarens underhållsansvar.

När något går sönder i lägenheten måste bostadsrättshavaren se till att det repareras. Detta gäller framför allt i lägenhetens våtutrymmen. Vattenläckage är kostsamt och plågsamt för den som drabbas.

15. Förändringar i lägenheten

I föreningens stadgar finns information om hur förändringar av lägenheten får se. Dessa är kompletterade med förenigens regler för renoveringar som är en del av dessa ordningsregler.

Var noggrann med att följa dessa regler, läs dem innan du sätter igång att planera din renovering.